กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1 /2555
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 5
หมายเหตุ : ชั้น ป.1 ครูผู้สอนสอบเองในคาบเรียน

สอบครั้งที่ 1

2 – 3 กรกฎาคม

สอบครั้งที่ 2

16 – 17 สิงหาคม

สอบครั้งที่ 3

26 – 27 กันยายน

สอบปลายภาค

11 – 12 ตุลาคม

ตารางสอบ

วันที่

วิชา

เวลา

วันที่หนึ่ง

คณิตศาสตร์ ฉ.1

8.30 – 9.20

 

คณิตศาสตร์ ฉ.2

9.20 – 10.10

 

วิทยาศาสตร์ ฉ.1

10.20 – 11.10

 

วิทยาศาสตร์ ฉ.2

11.10 – 12.00

 

ภาษาอังกฤษ ฉ.1

12.50 – 13.40

 

สุขศึกษาฯ

13.40 – 14.30

 

การงานอาชีพฯ

14.30 – 15.20

 

 

 

วันที่สอง

ภาษาไทย ฉ.1

8.30 – 9.20

 

ภาษาไทย ฉ.2

9.20 – 10.10

 

ภาษาอังกฤษ ฉ.2

10.20 – 11.10

 

สังคมศึกษา ฉ.1

11.10 – 12.00

 

สังคมศึกษา ฉ.2

12.50 – 13.40

 

ประวัติศาสตร์

13.40 – 14.30

 

ศิลปะ

14.30 – 15.20

*เวลาและวิชาที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*